Curriculum vitae

Yuan Jiaxin

Phd Student
LAMSADE

jiaxin.yuanping@dauphinepong.eu

Back to the list