organizing committee

Christos Amanatidis, AUEB, Athens
Katerina Kinta, Université Paris Dauphine
Anna Klouvatou, RC-AUEB, Athens
Giorgio Lucarelli, Université Paris Dauphine
A. Ridha Mahjoub, Université Paris Dauphine
Vangelis Markakis, AUEB, Athens
Ioannis Milis, AUEB, Athens
Vangelis Paschos, Université Paris Dauphine
Georgios Zois, AUEB, Athens